RFI/01/2018

 

Zamawiający:
KOMSERWIS Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 7
32-540 Trzebinia
NIP: 628-219-05-80

 

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia zakupu usługi na opracowanie projektu zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe, KOMSERWIS Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów wyżej wymienionej usługi.

 

Wyżej wymienione szacowanie jest związane z planowaną realizacją przez KOMSERWIS Sp. z o.o. projektu w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Szczegółowy zakres prac został zamieszczony w dokumentach związanych z szacowaniem:

  1. RFI-01-2018 (pobierz PDF),
  2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac przewidziany do wykonania (pobierz PDF),
  3. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (pobierz PDF).

 

Podmioty chcące wziąć udział w szacowaniu prosimy zapoznać się z treścią dokumentów.

 

Szacowanie należy składać w formie:

  1. pisemnej, tj. wydrukowe, opieczętowane i podpisane, osobiście w siedzibie firmy, kurierem lub listem poleconym na adres siedziby: KOMSERWIS Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 7, 32-540 Trzebinia,
  2. mailowo w wersji elektronicznej na adres info@komserwis.pl.

 

Szacowanie należy złożyć do końca dnia 22.06.2018.

 

Dane kontaktowe do oferty:
KOMSERWIS Sp. z o.o.
ul. Wyspiańskiego 7
32-540 Trzebinia
NIP: 628-219-05-80

 

Osoba kontaktowa:
Marta Dworak
tel. 507 149 498
e-mail: m.dworak@komserwis.pl