Ogólne warunki sprzedaży


ZAKRES PODMIOTOWY

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązują w przypadku zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy KOMSERWIS Sp. z o. o. a innym przedsiębiorcą.
 2. Ogólne warunki sprzedaży nie obowiązują konsumentów w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2022 r., poz. 1360 t.j.).

CENY

 1. Ceny produktów zawarte w publikowanych przez Sprzedającego cennikach, katalogach, na stronie internetowej oraz w przesyłanych Kupującemu informacjach i prospektach mają jedynie charakter informacyjny oraz reklamowy, nie zawierają kosztów transportu do Kupującego i nie mogą być przez Kupującego uznane za zobowiązanie Sprzedającego do sprzedaży towarów po tych cenach tj. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do składania zamówień.
 2. Ceny sprzedaży towaru oraz maksymalny koszt dostawy i pozostałe warunki sprzedaży mogą zostać uznane za obowiązujące dla danego zamówienia dopiero po ich potwierdzeniu przez Sprzedającego.
 3. Ceny sprzedaży oraz koszty dostawy są określane w wartościach netto i w złotych polskich i zostaną powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT.
 4. Zastrzega się, iż w przypadku, gdy pomiędzy datą złożenia i potwierdzenia danego zamówienia a datą wysyłki towaru (datą wystawienia faktury handlowej) dojdzie do wzrostu cen materiałów stalowych o więcej niż 10%, Sprzedającemu przysługuje prawo do podwyższenia ceny towaru wskazanej w potwierdzeniu zamówienia, posługując się następującym wzorem:
  Pn = Ps x [X + Y (Sn:Ss)]
  gdzie:
  Pn - nowa, zrewidowana cena
  Ps - wyjściowa cena, uzgodniona i zapisana w ofercie
  X - udział kosztów ogólnych (koszty operacyjne i zysk)
  Y - udział kosztów surowców i materiałów w cenie
  Sn - cena stali w chwili dokonywania modyfikacji ceny
  Ss - cena wyjściowa stali

DANE TECHNICZNE I PARAMETRY PRODUKTÓW

 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych, kolorystycznych i innych w oferowanych produktach oraz możliwość wycofania danego produktu z programu produkcji bez wcześniejszego informowania oraz podania przyczyny.
 2. Wszelkie parametry, dane techniczne, wzorniki materiałowe i kolorystyczne publikowane w materiałach drukowanych i elektronicznych oraz we wszelkich innych materiałach udostępnianych przez Sprzedającego mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego informowania.

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 1. Sprzedający przyjmuje do realizacji zamówienia złożone przez Kupującego na piśmie zawierające:
  kompletne dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT,
  a. asortyment opisany kodem wg katalogu produktów Sprzedającego z zaznaczeniem ilości i określeniem kolorystyki produktów,
  b. adres dostawy towaru,
  c. określenie sposobu i terminu płatności.
 2. Zamówienie musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do zaciągania tego rodzaju zobowiązań w imieniu Kupującego oraz być opieczętowane jego pieczęcią firmową.
 3. Zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego pisemnie w ciągu pięciu dni roboczych. Przez dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży i przyjęcie zamówienia do realizacji zgodnie z warunkami określonymi w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone przez Sprzedającego, Kupujący nie może uważać, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Sprzedającego przedpłaty w ustalonej wysokości lub z dniem potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego jeśli przedpłaty nie ustalono w warunkach zamówienia.
 6. Anulowanie przez Kupującego potwierdzonego zamówienia jest możliwe jedynie za zgodą Sprzedającego i może spowodować obciążenie Kupującego kosztami poniesionymi przez Sprzedającego na realizację tego zamówienia. W tym przypadku Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty poniesione przez Sprzedającego.
 7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej obawy, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych oraz w zależności od treści zamówienia – w przypadku nie uiszczenia w ustalonym terminie przedpłaty, zapłaty ceny lub kosztów dostawy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od ziszczenia się przesłanki do skorzystania z umownego prawa do odstąpienia od umowy lub żądania zabezpieczenia zapłaty wg. wyboru Sprzedającego.
 8. Sprzedający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje również sprzedaż towarów wytworzonych przez innego Producenta. W takim przypadku dane Producenta będą wyraźnie oznaczone w opisie produktu. Do realizacji zamówień dotyczących tych produktów postanowienia niniejszych OWS stosują się, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących gwarancji.

SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą lub z winy Kupującego.
 2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).
 4. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona, co dotyczy także oferowanych towarów, które wytworzył inny niż Sprzedający Producent.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowanych zamówień lub opóźnień w terminach, o ile dochował należytej staranności w działaniach zmierzających do zrealizowania zamówienia zgodnie z potwierdzonymi warunkami. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupującego na bieżąco o zagrożeniach dla realizacji zamówienia.
 6. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o zmianie adresu do korespondencji oraz adresu siedziby. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za kierowanie korespondencji na niewłaściwy adres jeśli nie został powiadomiony o jego zmianie.

DOSTAWY TOWARÓW

 1. Zależnie od decyzji Kupującego możliwe są dwa warianty dostaw towarów:
  a. dostawa towaru przez firmy spedycyjne współpracujące ze Sprzedającym. W tym przypadku dostawa jest realizowana na adres i wg warunków finansowych zawartych w potwierdzeniu zamówienia. Zmiana adresu dostawy może spowodować zmianę warunków finansowych dostawy,
  b. odbiór własny przez Kupującego bezpośrednio z zakładu produkcyjnego lub magazynu Sprzedającego.
 2. W obydwu przypadkach towar powinien być sprawdzony przez Kupującego w momencie przekazania co do ilości i ewentualnych widocznych uszkodzeń. Stwierdzenie braków lub uszkodzeń musi zostać spisane w formie protokołu szkody w obecności kuriera oraz należy o tym fakcie bezzwłocznie poinformować Sprzedającego. Niedopełnienie tego obowiązku może utrudnić lub uniemożliwić Kupującemu dochodzenie roszczeń co do stwierdzonych później ewentualnych uszkodzeń i różnic ilościowych. Sprzedający domniemywa, że osoba odbierająca towar w imieniu Kupującego jest przez Niego upoważniona do dokonania tej czynności.
 3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Zgodnie z art. 548 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym produktem, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji do Sprzedającego.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Za obowiązujący termin realizacji zamówienia przyjmuje się termin podany w potwierdzeniu zamówienia i zgodny z pozostałymi zapisami Ogólnych Warunków Sprzedaży, o ile nie ustalono inaczej.
 2. Zamówienia będą uważane za zrealizowane z datą zgłoszenia przez Sprzedającego gotowości wysłania towaru do Kupującego. Po zgłoszeniu gotowości do odebrania towaru przez Kupującego, Sprzedający zleci firmie spedycyjnej dostawę towaru. Na ewentualne opóźnienia mogące wystąpić w czasie transportu Sprzedający nie ma wpływu i nie mogą one obciążać Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby wybrana przez niego firma spedycyjna wykonała dostawę w jak najkrótszym czasie.
 3. Realizacja dostaw towarów do Kupującego jest uwarunkowana wywiązaniem się Kupującego z ustalonych warunków płatności. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedającego sytuacji, w której Kupujący zalega z płatnościami za wcześniej zrealizowane dostawy lub na rzecz innych podmiotów i zachodzi obawa nie wywiązania się Kupującego z podjętych zobowiązań, Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania dostaw, a opóźnienia z tego wynikające nie mogą być uważane za opóźnienie powstałe z winy Sprzedającego. W tej sytuacji uruchomienie dostaw może nastąpić po zaspokojeniu przez Kupującego wymagalnych nie uiszczonych wierzytelności względem Sprzedającego i po zapłacie całej należności za bieżące zamówienie przed jego dostawą.

PŁATNOŚCI

 1. Sprzedający ustala z Kupującym warunki płatności za towar i zawiera je w potwierdzeniu zamówienia, które przesyła Kupującemu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych OWS, w tym w szczególności zapisów dotyczących ceny.
 2. Sprzedający ustala z Kupującym warunki płatności za towar i zawiera je w potwierdzeniu zamówienia, które przesyła Kupującemu.
 3. Dopuszczalne są następujące formy regulowania należności za zamówiony towar:
  a. przedpłata całości lub części należności,
  b. przelew z odroczonym terminem płatności,
  c. zapłata gotówkowa przy odbiorze towaru z magazynu w siedzibie Sprzedającego,
  d za pobraniem gotówki przez kuriera przy dostawie towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Maksymalna kwota pobrania 2 000,00 zł brutto.
 4. Do czasu dokonania całkowitej zapłaty ceny prawo własności towaru przysługuje Sprzedającemu.
 5. Przez całkowitą zapłatę ceny Strony rozumieją dokonanie zapłaty za towar i dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia. W przypadku dokonania zapłaty w formie przelewu, zapłata następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.
 6. Brak zapłaty za towar i dostawę w ustalonym terminie może skutkować odstąpieniem od umowy oraz skierowaniem sprawy na drogę sądową, zbyciem wierzytelności oraz odebraniem niezapłaconego towaru, nawet jeśli towar został zainstalowany u osób trzecich. Jeśli została w jakikolwiek sposób obniżona wartość towaru (uszkodzenia, zużycie), Sprzedający może żądać naprawienia szkody.
 7. Jeśli Kupujący zalega z jakimikolwiek płatnościami wobec Sprzedającego to wszelkie wpłaty będą w pierwszej kolejności zarachowane na poczet odsetek i zaległości najdawniej wymagalnych.

GWARANCJA JAKOŚCI I PROCEDURA ZGŁASZANIA WAD

 1. Sprzedający udziela następującej gwarancji jakości na swoje wyroby:
  a. 24 miesiące od daty zakupu na elementy: betonowe, stalowe, żeliwne, z kompozytu polimerowego,
  b. 18 miesięcy od daty zakupu na słupy ogłoszeniowe,
  c. 12 miesięcy do daty zakupu na elementy drewniane oraz wkłady do koszy na śmieci.
 2. Gwarancją objęte są wady konstrukcyjne, wykonawcze i materiałowe ujawnione w trakcie trwania okresu gwarancji w wyrobach zakupionych w KOMSERWIS Sp. z o.o.
 3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia wystawienia faktury VAT Kupującemu.
 4. Gwarancja nie obejmuje:
  a. normalnego zużycia wyrobów w trakcie zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji, a w szczególności:
     - zużycia (wytarcia) powłoki malarskiej na elementach drewnianych,
     - uszkodzeń powłoki malarskiej będących skutkiem uderzeń, zadrapań, przetarć itp.
     - degradacji powłok malarskich wynikającej z naturalnej pracy drewna wystawionego na działanie warunków atmosferycznych tj. pękania powierzchni, zwichrowań elementów, zmian w strukturze drewna, występowania kieszeni żywicznych, unoszenia sęków, uszkodzeń powłoki malarskiej spowodowanych opadami gradu itp.
  b. uszkodzeń wyrobów powstałych podczas montażu za wyjątkiem montażu wykonywanego przez pracowników Sprzedającego, uszkodzeń wyrobów powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z ich przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika.
  c. uszkodzeń i zniszczeń spowodowanych celowym działaniem (akty wandalizmu).
 5. Brak odpowiedniej konserwacji wyrobów może obniżyć ich wartość estetyczną i użytkową oraz może być powodem utraty uprawnień wynikających z gwarancji. Konieczne jest stosowanie się do instrukcji serwisowania i pielęgnacji wyrobów dołączonej do karty produktu.
 6. Nie stanowią wady i nie są objęte gwarancją występujące w elementach z drewna różnice w naturalnej barwie oraz strukturze usłojenia powierzchni drewna, a także naturalne zmiany i zjawiska zachodzące w elementach drewnianych pod wpływem warunków atmosferycznych, a w szczególności:
  a. zmiany barwy drewna zachodzące pod wpływem promieni słonecznych,
  b. pęknięcia i zwichrowania elementów drewnianych będące efektem zmian objętości elementów drewnianych spowodowanych wpływem warunków atmosferycznych,
  c. naturalne szarzenie powierzchni drewna tzw. patynowanie się drewna (dotyczy szczególnie egzotycznych gatunków drewna).
 7. Nie stanowią wady i nie są objęte gwarancją występujące w elementach z betonu architektonicznego i betonu piaskowanego różnice w odcieniu wybarwienia oraz różnice w strukturze i teksturze powierzchni.
 8. Reklamacje na wady wyrobów ujawnione i zgłoszone na piśmie w okresie gwarancji będą rozpatrywane w terminie do 20 dni roboczych. O wyniku reklamacji Sprzedający powiadomi Kupującego na piśmie. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zdecyduje samodzielnie o usunięciu wad lub wymianie wyrobów na wolne od wad, ewentualnie zaproponuje Kupującemu stosowną obniżkę ceny zakupu wyrobów wykazujących wady.
 9. Łączne zobowiązania producenta wynikające z gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej wysokości ceny zakupu samego towaru wykazującego wady. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z powodu działań reklamacyjnych i opóźnień w dostawach, w tym za utracone korzyści, zyski lub inne straty.
 10. Jeśli wyroby nie wykazują wad funkcjonalnych lub użytkowych uniemożliwiających normalne korzystanie z wyrobu, a jedynie wady estetyczne, Kupujący może użytkować towar zgodnie z przeznaczeniem do czasu rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wad w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego. Okres działań reklamacyjnych nie może być uważany za opóźnienie w dostawach.
 11. Zgłoszenia reklamacyjne nie wstrzymują obowiązku terminowej zapłaty za towar w całości.
 12. Sprzedający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje również sprzedaż towarów wytworzonych przez innego Producenta. W przypadku dokonania zamówienia przez Kupującego takiego produktu, nie odnajdą zastosowania punkty od 1 do 11 niniejszego rozdziału („GWARANCJA JAKOŚCI I PROCEDURA ZGŁASZANIA WAD”). W zakresie warunków gwarancji, trybu i terminu rozpatrywania reklamacji oraz innych warunków związanych z udzieleniem przez Producenta gwarancji na wytworzone przez niego produkty, zastosowanie mają w całości Ogólne Warunki Gwarancji Producenta, dostępne pod adresem https://www.bruk.info.pl.
 13. Reklamacje dotyczące towaru wytworzonego przez Producenta przyjmowane są przez Sprzedającego w formie pisemnej lub mailowej na adres: info@komserwis.pl i przekazywane bezpośrednio Producentowi w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania. Sprzedający przekazuje również Kupującemu informację o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Producenta w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania w takiej samej formie, w jakiej reklamację złożono.
 14. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, warunki jej realizacji, w tym kwestie związane z dostarczeniem towaru do dyspozycji Producenta określają Ogólne Warunki Gwarancji Producenta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Powyższe warunki sprzedaży określają podstawowe zasady przy zawieraniu umów sprzedaży oferowanych przez KOMSEWIS Sp. z o.o. towarów i dotyczą wszystkich działań sprzedażowych prowadzonych przez Sprzedającego za wyjątkiem tych, które są ustalone pisemnie w inny sposób. Sprzedającego nie obowiązują warunki sprzedaży sprzeczne z powyższymi oraz inne zastrzeżenia wniesione przez Kupującego także w przypadku nie wyrażenia sprzeciwu przez Sprzedającego co do tych zastrzeżeń i warunków.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży oraz wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez KOMSERWIS Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące w celu realizacji umów sprzedaży.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego.
 4. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.
 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.