Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer POIR.02.03.02-12-0031/18 pt: „Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe.”

Projekt jest realizowany w terminie od 25 września do 21 grudnia 2018 roku.

Cel projektu: Wykonanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznej związanej z komunikacją.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie „2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP”. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 78 200,00 zł. Wartość całkowita projektu: 113 160,00 zł.


Firma Komserwis Sp. z o.o. realizauje projekt numer POIR.02.03.05-12-0035/18 pt: „Rozwój przedsiębiorstwa KOMSERWIS w wyniku realizacji dwóch nowych linii wzorniczych”.

 

Celem projektu jest rozwój oferty produktowej firmy Komserwis Sp. z o.o. do 2020 r. o dwie nowe linie wzornicze.

 

Projekt pozwoli zwiększyć potencjał firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem, co będzie miało wpływ na wzmocnienie konkurencyjności oraz pozwoli na opracowanie i wdrożenie nowych produktów na rynek. W wyniku realizacji zadań wyznaczonych w projekcie wzrośnie także świadomość marki na rynkach zagranicznych jako polskiego przedsiębiorstwa, zajmującego się produkcją elementów małej architektury i wyznaczającego nowe trendy.

 

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie „Design dla przedsiębiorców” z priorytetem „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”. Wartość całkowita projektu wynosi 1 605 428 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 724 680 zł.