Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer RPMP.03.03.02-12-0625/17 pt: „Rozszerzenie rynków sprzedażowych firmy KOMSERWIS o nowe rynki eksportowe”.

Celem projektu jest rozszerzenie rynków zbytu dla produktów KOMSERWIS o rynki zagraniczne.

Projekt zakłada wdrożenie strategii eksportowej (Planu Działalności Międzynarodowej) przedsiębiorstwa, stworzonej we współpracy pracowników KOMSERWIS z doradcami Polskiej Fundacji Konsorcjów Eksportowych. Przygotowana strategia zakłada rozwój oferty firmy KOMSERWIS o nowe rynki. Plan Działalności Międzynarodowej zawiera nie tylko analizy wewnętrzne i zewnętrzne w kontekście wnioskodawcy, lecz również zawiera działania zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu, tj. wejścia na nowe rynki, na których firma nie funkcjonuje, ale także ogólne zwiększenie świadomości marki na rynku krajowym i zagranicznym. Przedmiotem eksportu będzie cała oferta firmy. Realizacja projektu internacjonalizacji pozwoli firmie również rozszerzyć strukturę organizacyjną o dział logistyki oraz o pracowników oddelegowanych do nowej komórki, centrum eksportowego, zajmującego się obsługą klientów zagranicznych. Dzięki temu jakość obsługi oraz kontaktów będzie na najwyższym poziomie wraz z utrzymywaniem bliskich relacji z kontrahentami.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jako działanie „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, poddziałanie „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” z priorytetem „Przedsiębiorcza Małopolska”. Wartość całkowita projektu wynosi 323 672,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 136 921,25 zł.


 

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer RPMP.04.02.00-12-0463/18 pt: „Kompleksowa inwestycja firmy KOMSERWIS w wyniku wdrożenia audytu energetycznego dla poprawy efektywności energetycznej”.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej działalności firmy KOMSERWIS Sp. z o.o.

Projekt zakłada poprawę efektywności energetycznej działalności firmy, która chce wdrożyć projekt kompleksowy tj. realizowany jednocześnie w ramach dwóch typów: inwestycje w poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz inwestycje w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. W związku z tym firma zrealizuje następujące prace: termomodernizacja obiektu przemysłowego, modernizacja instalacji c.w.u. oraz c.o. poprzez wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, wymiana pieca lakierniczego na nowy, bardziej wydajny produkcyjnie i energooszczędny, zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w celu znacznego pokrycia zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną. Realizacja tych prac umożliwi firmie likwidację barier, których zniwelowanie umożliwi obniżenie kosztów produkcji poprzez mniejsze zużycie mediów oraz podniesienie jej wydajności.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, jako działanie „Eko-przedsiębiorstwa”, z priorytetem „Regionalna Polityka Energetyczna”. Wartość całkowita projektu wynosi 581 550 zł. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 247 237,81 zł.


 

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer POIR.03.03.03-12-0020/18 pt: „Rozwój eksportu firmy KOMSERWIS w wyniku realizacji projektu w oparciu o branżowy program promocji budowy i wykańczania budowli”.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej na nowe rynki zbytu dla produktów KOMSERWIS Sp. z o.o.

Projekt zakłada uczestnictwo w międzynarodowych targach budowlanych. Analiza branży oraz zasobów firmy pozwoliły wybrać firmie nowe rynki zbytu: Francja, Wielka Brytania, Norwegia oraz rynki, na których firma chce rozwijać swój eksport: Kazachstan, Rosja. Przedmiotem eksportu będą meble miejskie np. ławki, kosze na śmieci. Efektem udziału w targach oraz pozostałych działaniach ma być wzrost poziomu przychodów firmy z tytułu eksportu oraz wejścia na nowe rynki.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” z priorytetem „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”. Wartość całkowita projektu: 508 200 zł. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 381 150 zł.


 

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer POIR.02.03.02-12-0031/18 pt: „Projekt zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe”.

Celem projektu jest wykonanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznej związanej z komunikacją.

Projekt zakłada opracowanie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją. Zakres obejmuje wytworzenie projektu koncepcyjnego i wizualnego, projektu technologicznego, opisu niezbędnych materiałów oraz dokumentacji technicznej i wytycznych materiałowych dla rozwiązania. Rezultatem finalnym będzie projekt zestawu mebli miejskich zawierający wiatę przystankową, ławkę, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, słupki, stojaki rowerowe oraz elementy łączące. Zestaw będzie zaprojektowany w dwóch wersjach: Basic i Smart. Wersja Smart, zgodnie z założeniami wymagań "smart city" będzie uwzględniać możliwości wbudowania rozwiązań innowacyjnych w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych do zasilania zestawu, udostępnianej strefy WiFi, możliwości ładowania urządzeń mobilnych, oświetlenia typu LED, możliwość instalacji modułów do zliczania ilości oczekujących pasażerów czy czujników wypełnienia koszy.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie „Bony na innowacje dla MŚP” z priorytetem „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”. Wartość całkowita projektu: 113 160,00 zł. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 78 200,00 zł.


 

Firma Komserwis Sp. z o.o. realizuje projekt numer POIR.02.03.02-12-0041/19 pt: „Wdrożenie projektu zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznych związanych z komunikacją – przystanki autobusowe, perony kolejowe, centra przesiadkowe”.

Celem projektu jest wdrożenie projektu wzorniczego dla zestawu elementów wyposażenia przestrzeni publicznej związanej z komunikacją.

Projekt zakłada wdrożenie do produkcji rezultatu części usługowej projektu - opracowanego zestawu mebli miejskich zawierającego wiatę przystankową, ławkę, kosz na śmieci, tablicę informacyjną, słupki, stojaki rowerowe oraz elementy łączące. Zestaw mebli miejskich będzie wykonany w dwóch wersjach: Basic i Smart. Wersja Smart będzie uwzględniać możliwości wbudowania rozwiązań innowacyjnych w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych do zasilania zestawu, udostępnianej strefy WiFi, możliwości ładowania urządzeń mobilnych, oświetlenia typu LED, możliwość instalacji modułów do zliczania ilości oczekujących pasażerów czy czujników wypełnienia koszy. W ramach projektu planowany jest zakup kluczowych maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji opracowanego projektu wzorniczego. Przygotowane zostaną również modele funkcjonalne prototypu oraz modele brył. Przeprowadzone zostaną testy zainstalowanych urządzeń elektronicznych. Finalnym krokiem będzie wdrożenie do produkcji i rozpoczęcie sprzedaży produktu.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jako działanie „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie „Bony na innowacje dla MŚP” z priorytetem „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”. Wartość całkowita projektu: 1 086 345,01 zł. Wysokość dotacji do projektu to kwota: 440 000 zł.